Vedtægter

Vedtægter for MTB Randers

§01          Navn/hjemsted  

Foreningens navn er "MTB Randers” med hjemsted i Randers Kommune. Foreningen er tilsluttet DanmarksCykle Unionog medlem af DGI og underkastet deres love og regler.

§02          Kerneområder  

 • Bredde mountainbike
 • Elite mountainbike

§03          Formål  

Formålet med foreningen er:

 • at udbrede kendskabet til mountainbike sporten
 • at være inspirationskilde for personer med interesse for mountainbike sporten
 • at skabe et givende træningsmiljø for mountainbiker i og omkring Randers
 • at skabe et sundt og socialt netværk for nye såvel som erfarne udøvere af mountainbike sporten
 • at opstille velfungerende rammer for såvel motionisten som eliterytteren
 • at være den toneangivende forening indenfor sporten i landsdelen
 • Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

§04   -   Indmeldelse og udmeldelse  

Stk. 1  

Foreningen henvender sig primært til medlemmer over 8 år.

Deltagelse i træning og øvrige aktiviteter kan være betinget af en minimumsalder, som fastsættes af trænerne i samarbejde med udvalgene. Oplysninger om alderskrav vil fremgå af konditionerne for de enkelte træningshold og/eller aktiviteter.

Personer, der ønsker at blive optaget som medlem, må udfylde skriftlig indmeldelse, der bl.a. indeholder navn, fødselsdato, email-adresse og bopæl til foreningens bestyrelse. Såfremt et medlem ikke er myndigt, skal indmeldes ske med en værges samtykke. Et hvert medlem er pligtigt at meddele ændringer i adresse og email-adresse.

Betaling af kontingent sker elektronisk via det af bestyrelsen anviste system.

Stk.  2  

Udmeldelse kan ske skriftlig til bestyrelsen via email med 14 dages varsel til udgangen af en måned.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen. Ved udmeldelse refunderes ikke forudbetalt kontingent.

§05   -   Generalforsamling  

Stk. 1  

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Den afholdes en gang årligt, inden 1. Marts.

Stk. 2  

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen på følgende måde:

 • På ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer
 • På lige år 3 bestyrelsesmedlemmer
 • Hvert år 1-2 suppleant & 1 Revisor

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Her vælges formand og kasserer blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3  

Bestyrelsen udsender indkaldelse til generalforsamlingen i henhold til vedtægterne via foreningens hjemmeside og til det enkelte medlem via email med mindst 21 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via email til bestyrelsesformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Stk. 4  

 1. Dagsordenspunkter på generalforsamlingen er:
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Planer for det kommende år til orientering
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. a)   3 bestyrelsesmedlemmer - ulige år
  2. b)   3 bestyrelsesmedlemmer - lige år
  3. c)    Evt 1-2 suppleant til bestyrelsen - hvert år
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant - hvert år
 11. Eventuelt - under dette punkt kan intet besluttes.

Stk. 5  

Generalforsamlingen bestemmer afstemningsmåden og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 6  

Generalforsamlingen ledes af en på denne valgte dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7  

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem, som er fyldt 18 år og som har været medlem af foreningen i de seneste 2 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.

Aktive medlemmer under 18 år kan stemme ved fremmøde af deres forældre/værge.

Stemmeafgivning kan udelukkende udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 8  

På generalforsamlingen fremlægges det forgangne års regnskab, der forinden er revideret af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor kan ikke være medlem af foreningen.

Der vælges endvidere en suppleant for revisoren.

Stk. 9  

Der udarbejdes referat/protokol over generalforsamlingen, som gøres tilgængelig for medlemmerne via foreningens hjemmeside.

§06          Drift  

Foreningens drift dækkes gennem sponsorater, offentligt tilskud, overskud på arrangementer og medlemskontingent. Overskud af foreningens drift kan alene komme foreningen/ foreningens medlemmer til gode.

Kasseren kan til enhver tid disponere over foreningens midler i forhold til foreningens drift.

Bestyrelsen er desuden bemyndiget til

 • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
 • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningen midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
 • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene at kunne disponere over foreningens midler via dankort.

Kassereren fører medlemsprotokol og et specificeret regnskab. Kassereren skal til en hver tid følge den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden. Revisoren kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

§07   -   Bestyrelsen  

Stk. 1  

Bestyrelsen består af 6 personer fra foreningen. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Der kan vælges 2 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges på generalforsamlingen.

Stk.  2  

Med reference til bestyrelse kan der dannes diverse udvalg til varetagelse af interesseområder og arbejdsopgaver. Disse udvalg kan nedsættes på klubaftener tilgængelig for alle medlemmer i klubben.

Desuden kan bestyrelsen til enhver tid efter behov nedsætte udvalg eller ophæve udvalg.

Stk. 3  

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

Formanden leder møderne, og i tilfælde af stemmelighed, hvor afgørelse skal træffes, er formandens stemme udslagsgivende.

Der tages referat af møderne og disse synliggøres overfor medlemmerne via foreningens hjemmeside.

Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, som ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremlægge sagen ved førstkommende bestyrelses møde.

Stk. 4  

Bestyrelsessuppleanten har ikke stemmeret i bestyrelsen. Suppleanten er ikke forpligtet til at møde op til bestyrelsesmøder, med mindre denne i kraft af rollen som suppleant er indkaldt af formanden.

Stk. 5  

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af kasserer og denne aflægger regnskab på den årlige generalforsamling.

Stk. 6  

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk ret almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7  

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelseshvervet er ulønnet, mens rejseudgifter og andre udgifter i medfør heraf kan afholdes af foreningen.

§08   -   Kontingent  

Stk. 1  

Forslag til kontingentet indstilles af bestyrelsen. Det årlige kontingent fastsættes ved generalforsamlingen. Kontingentperioden dækker 1. januar til 31. december og betales for kalenderåret forud.

Opkrævning udsendes via email til eksisterende medlemmer.

Via opslag på foreningens hjemmeside angives kontingentstørrelser og anvisning om hvordan kontingentet skal betales.

Såfremt kontingentet ikke er indbetalt 4 uger efter forfaldsdato, medfører dette udelukkelse fra al aktivitet omkring klubben, indtil betalingen har fundet sted.

Såfremt et medlem efter påkrav udsendt via email, ikke inden 14 dage, har betalt kontingentet betragtes medlemmet som værende udmeldt.

Stk. 2  

Bliver en person medlem af foreningen efter 30. september er kontingentet for resten af kalenderåret halvt kontingent. Ønsker en person at blive medlem efter den 30. november blive det uden beregning resten af kalenderåret.

§09   -   Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 3 uger efter at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer har forlangt dette. Dette sker ved skriftlig henvendelse til formanden via email, og med angivelse af hvilke forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via opslag på foreningens hjemmeside og til det enkelte medlem via email.

Der udarbejdes referat/protokol over den ekstraordinære generalforsamling, som gøres tilgængelig for medlemmerne via foreningens hjemmeside.

§10   -   Udelukkelse og eksklusion  

Gør et medlem efter bestyrelsens skøn sig skyld i en adfærd, der krænker/skader foreningens anseelse eller ved usportslig optræden, kan medlemmet ekskluderes.

Spørgsmålet om eksklusion skal afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, en eksklusion kræver mindst at 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på en førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmet har krav på, ved fremmøde at forsvarer sig.

Et medlem der er ekskluderet jf. denne paragraf kan senere alene optages som medlem ved en ny generalforsamling.

§11   -   Doping

Stk. 1  

Foreningen kæmper aktivt for en ren sport.

Foreningen følger love og regler fra Antidoping Danmark.

Begrundet mistanke om brug af doping fører til karantæne og positivt dopingresultat fører til øjeblikkelig eksklusion af medlemmet, hvor reglerne i § 10 ikke finder anvendelse.

Stk. 2  

Et medlem som anvender midler, der er registreret på listen over forbudte midler jf. Antidoping Danmark, er forpligtet til at få indhentet de fornødne attester, som til enhver tid skal kunne forevises.

§12   -   Etisk regelsæt for medlemmer i foreningen   

 • Vis respekt for dine medmennesker.
 • Tag kraftig afstand fra doping.
 • Vær villig til at yde et stykke arbejde for foreningen.
 • Vær med til at opbygge en harmonisk forening, hvor der hersker et godt kammeratskab og sammenhold.
 • Vær med til at hjælpe hinanden under træning, f.eks. ved defekt/styrt.
 • Overhold alle færdselsregler og udvis særlig agtpågivenhed og venlighed ved mødet med andre brugere af f.eks. et skovområde.
 • Vær med til at profilere vores sponsorer mest muligt, hvorfor det også er et krav, at al cykling i foreningens regi foregår i officiel klubdragt ligesom der altid bæres hjelm under træning og konkurrence.

§13   -   Børneattest  

Alle bestyrelsesmedlemmer, samt alle medlemmer der arbejder med børn og unge, skal give skriftlig tilladelse til at børneattest indhentes. Hvis en sådan tilladelse ikke gives, kan vedkommende ikke være i bestyrelsen eller arbejde med børn og unge.

Det er formandens ansvar, at der indhentes de fornødne attester og da børneattesten vedrører fortiden, er det formandens ansvar, at der efterfølgende foretages opfølgning i form af stikprøver.

§14   -   Opløsning  

Foreningens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer er fremmødte, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, med minimum 8 dages varsel. Ved denne generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning skal et evt. overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter folkeoplysningsloven, tilfalde et almennyttigt formål.

Vedtaget på generalforsamling den 20.02.2014 og gældende fra den 20.02.2014.